search SZUKAJ menu MENU

Spółdzielnie mieszkaniowe - Słownik

89
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
z

akt notarialny

forma dokumentu urzędowego który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny jest sporządzany gdy wynika to z woli stron podpisujących akt notarialny lub gdy wymaga tego przepis prawa.

architektura

Architektura (gr. αρχιτεκτονική architektonike) czyli nauka oraz sztuka projektowania, wykonywania (konstruowania) budynków lub innych budowli przestrzennych. Także w rolę architektury jest wpisane organizowanie przestrzeni użytkowej człowieka.

blok mieszkalny

Blok mieszkalny - jest to potoczna nazwa budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego oraz wielorodzinnego, który wyróżnia się prostą formą.

condo

Condo (z łac. con- = 'współ-', dominium = 'panowanie') jest to własnościowy apartament jednorodzinny znajdujący się w budynku mieszkaniowym, będący często komfortowym luksusowym mieszkaniem.

część składowa nieruchomości

Jako część składową nieruchomości rozumiemy, budynki, trwałe urządzenia usadowione na nieruchomości oraz prawa związane z jej własnością.

czynsz

Czynsz (niem. Zins – 'podatek', 'dzierżawa', od łac. census – 'wycena') jest to nazwa prawna świadczenia należnego z tytułu najmu lub dzierżawy.

deweloper

Deweloper – inwestor, czyli osoba fizyczna lub prawna, która inwestuje w budowę nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, obiektów biurowych, handlowych, przemysłowych) z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem.

dom

Dom jest to budynek który jest przystosowany pod względem konstrukcyjnym jak i użytkowym, przeznaczony w głównej mierze do celów mieszkalnych.

dyplomowany Zarządca Nieruchomości

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości jest to tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management, a w Polsce nadawany przez polski oddział IREM. Tytuł ten nadawany jest zarządcy nieruchomości który spełnia określone kryteria wymienione przez ten że instytut

dzierżawa

Dzierżawa jest to jeden z typów umów prawa cywilnego.

egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna czyli zespół czynności organu egzekucyjnego lub innych uczestników postępowania mającego na celu ostateczne urzeczywistnienia normy prawa materialnego

ekologia społeczna

Ekologia społeczna rozumiemy przez to koncepcję badawczą wprowadzoną przez szkołę chicagowską której celem było badanie procesów ekologicznych takich jak: koncentracja, segregacja oraz inwazja i sukcesja zachodząca na obszarach miejskich.

eksmisja

Eksmisja czyli usunięcie kogoś z zajmowanej nieruchomości lub lokalu z reguły na podstawie wyroku sądu orzekającego eksmisję.

forma czynności prawnej

Forma czynności prawnej jest to sposób w jaki czynność prawna jest wyrażona na zewnątrz.

garaż

Garaż jest to samodzielny obiekt budowlany jak również może to być część innego obiektu, którego głównym przeznaczeniem jest przechowywanie lub obsługa pojazdów mechanicznych.

hol

Hol czyli duży reprezentacyjny przedpokój, sala w hotelach, poczekalnia sala w restauracji, kinie, teatrze lub mieszkaniu, domu lub willi.

izba

Izba jest to w języku staropolskim nazwa komórki, łaźni a później zaczęto określać tą nazwą całą chatę.

jednostka pomocnicza gminy

Jednostka pomocnicza gminy czyli lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców ustanowiona przez radę gminy lub radę miasta.

KFM - krajowy fundusz mieszkaniowy

KFM czyli krajowy fundusz mieszkaniowy został utworzony w 1996 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ma służyć realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, a jego konkretnym celem jest udzielanie kredytów na budownictwo mieszkaniowe na wynajem o regulowanych czynszach.

kondominium

Kondominium jest to zespół mieszkaniowy najczęściej złożony z własnościowych budynków jednorodzinnych.

kondygnacja

Kondygnacja jest to część budynku znajdująca się bezpośrednio nad sobą ułożonymi stropami.

książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego (KOB) jest to zbiór dokumentów eksploatacji jak również okoliczności i zdarzeń zachodzących podczas użytkowania obiektu budowlanego.

księga wieczysta

publiczny rejestr przedstawiający stan prawny nieruchomości. Księga wieczysta umożliwia autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do konkretnej nieruchomości.

lokal

pod pojęciem lokal rozumiemy część budynku który jest przeznaczony na cele mieszkaniowe, usługowe, produkcyjne oraz na przeznaczone na pomieszczenia użytkowe np: garaże czy piwnice

lokal mieszkalny

przez lokal mieszkalny rozumiemy fragment nieruchomości wydzielony z budynku mieszkalnego, który służy do zaspokojenia potrzeb bytowych przynajmniej jednej osoby, a najczęściej rodziny. Lokal mieszkalny składa się zazwyczaj z kilku pokojów, łazienki, kuchni oraz ubikacji.

lokal socjalny

Lokal socjalny jest to lokal głównie przeznaczony dla osób eksmitowanych lub osób bezdomnych którzy nie mogą utrzymać mieszkania samodzielnie.

lokator

Słowo to określa osoby, posiadające tytuł prawny (wynikający z aktu urzędowego, lub umowy) do zajmowania lokalu mieszkalnego, inne niż prawo własności. Lokatorem zatem nie może być właściciel lub współwłaściciel lokalu. Najczęściej tym mianem określa się osobę najmujące lokal.

miasto

Miasto czyli jednostka osadnicza ukształtowana historycznie charakteryzująca się bardzo dużą intensywnością zabudowy.

mieszkanie

mieszkaniem nazywany jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

najem lokalu

Najem lokalu jest to umowa w której wynajmujący zobowiązuje się przekazać lokal do użytkowania dla najemcy, na czas nieoznaczony lub oznaczony w zamian za wynagrodzenie czyli czynsz płacony przez najemcę.

nieruchomość

nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności

nieruchomość budynkowa

Nieruchomość budynkowa jest to budynek który jest trwale związany z gruntem, który na postawie przepisów szczególnych jest przedmiotem własności odrębnym od gruntu i nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej.

nieruchomość gruntowa

nieruchomości gruntowe (grunty) są zasadniczym rodzajem nieruchomości, które stanowią przedmiot własności części powierzchni ziemskiej

nieruchomość leśna

nieruchomość leśna jest określana jako nieformalny termin w polskim prawie wynikającej w oparciu z definicji lasu w ustawie o lasach opublikowanej 28 września 1991 roku

nieruchomość lokalowa

nieruchomość lokalowa jest to nieruchomość która jest wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (budynkowej lub gruntowej) mająca na celu ustanowieniu odrębnej własności lokalu.

nieruchomość rolna

nieruchomość rolna jest zakwalifikowana jako nieruchomość rolna ze względu na sposób jej użytkowania, a nie rodzaj nieruchomości

nieruchomość wspólna

Nieruchomość wspólna są to te części budynku oraz grunt, które nie służą tylko i wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

nieruchomości piętra

nieruchomość piętra wynikała z Kodeksu Napoleona, który wyróżniał odrębną własność danego piętra budynku

odrębna własność lokalu

Odrębna własność lokalu której przedmiotem może być samodzielny lokal.

osiedle

Osiedle jest to termin który posiada kilka znaczeń

osiedle mieszkaniowe

Osiedle mieszkaniowe jest to obszar charakteryzujący się w miarę jednolitą zabudową mieszkaniową wydzielony w ramach dzielnicy czyli większej jednostki administracyjnej, uzupełniony czasami infrastrukturą usługowo-handlową.

osiedle typu miejskiego

Osiedle typu miejskiego jest to typ jednostki osadniczej, której cechy są ulokowane między miastem a wsią

osoba fizyczna

Osoba fizyczna czyli prawne określenie człowieka stosowane w prawie cywilnym od chwili urodzenia aż do chwili śmierci.

osoba prawna

Osoba prawna czyli jeden z rodzajów podmiotów wchodzących w skład prawa cywilnego, definiujemy ją zazwyczaj jako trwałe zespolenie środków materialnych oraz ludzi w celu realizacji określonych zadań.

penthouse

Penthouse jest to luksusowy apartament na najwyższym piętrze budynku.

plan zarządzania nieruchomością

Plan zarządzania nieruchomością tworzonym przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zarządzania nieruchomościami jest opracowaniem specjalistycznym, w celu m.in. analizy stanu nieruchomości.

podatek

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne które jest pobierane przez związek publicznoprawny bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.

podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy czyli każdy aktywny uczestnik procesów gospodarczych, niezależnie od jego formy organizacyjnej, którego decyzje i działania wywołują skutki ekonomiczne.

pomieszczenie

Pomieszczenie czyli część mieszkalna budynku lub domu wydzielona przegrodami budowlanymi np: ścianami. Na lokal lub mieszkanie składa się zespół pomieszczeń.

pomieszczenie przynależne

Pomieszczenie przynależne jest to pomieszczenie, które jak mówi ustawa o własności lokali stanowi część składową lokalu samodzielnego nawet jeśli pomieszczenie przynależne nie przylega bezpośrednio do danego lokalu.

pośrednik w obrocie nieruchomościami

Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest to osoba która doradza, a także kojarzy strony transakcji przy sprzedaży, zakupie, najmie, zamianie lub wynajmie nieruchomości.

postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne jest to zespół norm prawnych które wchodzą w skład postępowania cywilnego, a których celem jest przymusowe urzeczywistnienie obowiązków i praw.

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Tylko w spółdzielniach mieszkaniowych które budują domy jednorodzinne mające na celu przeniesienie ich własności na członków przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Licząc się z tym, że do przekształcenia dochodzi po wielu latach ustawodawca powołał do życia prawo o charakterze przejściowym, powstające już w momencie przydziału działki i nazywając je prawem do domu jednorodzinnego

rada dzielnicy

Rada dzielnicy zwana również radą osiedla jest to jednostka pomocnicza rady gminy

rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest to organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, który działa zgodnie z przepisami regulującymi funkcjonowanie osoby prawnej w oparciu o jej statut lub akt założycielski.

rada osiedla

Rada osiedla zwana również radą dzielnicy jest to jednostka pomocnicza rady gminy.

rejestr publiczny

Rejestr publiczny czyli ewidencja, lista, wykaz lub inna forma ewidencji służąca do realizacji zadań publicznych na podstawie odrębnych przepisów ustawowych prowadzona przez podmiot publiczny.

reprywatyzacja

Reprywatyzacja jest to proces polegający na zwrocie poprzednim właścicielom lub ich następcom prawnym mienia przejętego przez państwo na drodze wywłaszczenia lub nacjonalizacji.

rynek nieruchomości

Rynek nieruchomości przez który rozumiemy ogół warunków na podstawie których są zawierane umowy oraz odbywa się transfer praw do nieruchomości, stwarzając wzajemne prawa i obowiązki połączone z władaniem nieruchomościami.

rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe nadane przez Ministra Infrastruktury, w zakresie szacowania nieruchomości.

sm

(skrót: SM) - spółdzielnia mieszkaniowa

sołectwo

Sołectwo jest to we współczesnej Polsce jednostka pomocnicza gminy, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Zarówno zakres działania jak i obszar działania sołectwa określa rada gminy w statucie sołectwa.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest to jedna z form korzystania z lokali spółdzielczych.

spółdzielnia

Spółdzielnia jest to podmiot gospodarczy który posiada osobowość prawną ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego prowadzący przedsiębiorstwo.

spółdzielnia mieszkaniowa

Spółdzielnia mieszkaniowa (SM) którego głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

społeczność lokalna

Społeczność lokalna czyli zbiorowość zamieszkująca określone stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. osiedle, wieś w której są silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów oraz przynależności do zamieszkiwanego miejsca.

statut

Statut jest to akt prawny który reguluje zadania, oraz strukturę organizacyjną, a także sposób działania podmiotu prawa prywatnego lub publicznego.

służebność

Służebność jest to ograniczone prawo rzeczowe, mające na celu zwiększenia użyteczności zwanej władnącą (służebność gruntowa), a obciążające nieruchomość służebną, lub przez zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb osoby fizycznej (służebność osobista).

TBS towarzystwo budownictwa społecznego

Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) są to podmioty utworzone ustawą z 26 października 1995 roku o formach popierania budownictwa, których celem jest budowę mieszkań na wynajem dla osób o średnich dochodach.

TERYT

TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju.

uchwała

Uchwała jest rozumiana jako akt woli ciała kolegialnego.

udział w nieruchomości wspólnej

Udział w nieruchomości wspólnej jest to wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej wyrażona procentem lub ułamkiem wielkości, określona dla każdego samodzielnego lokalu położonego na danej nieruchomości budynkowej lub nieruchomości gruntowej.

ulica

Ulica jest to droga zbudowana i wytyczona na obszarze zurbanizowanym, której zazwyczaj nadaje się urzędową nazwę.

umowa

Umowa w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), mające na celu ustalenie ich wzajemne prawa i obowiązki.

umowa najmu

Umowa najmu jest to umowa cywilna w polskim prawie, na podstawie której wynajmujący zobowiązuje się oddać przedmiot najmu do używania najemcy na czas nieoznaczony lub czas oznaczony w zamian za wynagrodzenie płacone przez najemcę w postaci czynszu.

umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomością jest to umowa regulująca stosunki pomiędzy zarządcą, a właścicielem nieruchomości

ustawa o własności lokali

Ustawa o własności lokali jest to ustawa z 24 czerwca 1994 roku określająca zasady ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali jak również prawa i obowiązki właścicieli oraz zarząd nieruchomością wspólną.

użytkowanie

Użytkowanie na które składają się dwa uprawnienia: uprawnienie do używania rzeczy oraz uprawnienie do czerpania pożytku.

użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste dotyczy nieruchomości gruntowej i polega na oddanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa w użytkowanie osobie prawnej lub fizycznej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat).

wielka płyta

Wielka płyta jest to element konstrukcyjny prefabrykowany używany głównie do modułowej budowy budynków i bloków mieszkalnych.

wielki zespół mieszkaniowy

Wielki zespół mieszkaniowy - Blokowisko jest to forma urbanistyczna charakteryzująca się dużym skupiskiem bloków wielorodzinnych, które są zlokalizowane na małej przestrzeni z liczbą mieszkańców od kilku do kilkudziesięciu tysięcy.

wnętrze

Wnętrze rozumiane w architekturze jako obudowana przestrzeń zamknięta będąca wewnątrz budowli służąca określonym potrzebom kulturowym jak i materialnym człowieka.

wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa jest to ogół właścicieli, których lokale składają się na określoną nieruchomość.

własność

Własność jest to podstawowe najszersze prawo rzeczowe które pozwala właścicielowi korzystać z rzeczy i rozporządzać nimi z wyłączeniem innych osób.

zarząd

Zarząd jest to zespół ludzi wchodzący w skład jednostki organizacyjnej uprawnionej do kierowania działalnością podporządkowanych jej jednostek organizacyjnych lub organizacji.

zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd wspólnoty mieszkaniowe jest to organ wspólnoty mieszkaniowej który reprezentuję wspólnotę mieszkaniową na zewnątrz w stosunkach między poszczególnymi właścicielami lokali, a wspólnotą mieszkaniową oraz kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej.

zarządca nieruchomości

Przez zarządce nieruchomości rozumie się osobę fizyczną która posiada licencję zarządcy nieruchomości nadaną zgodnie z trybem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własne ryzyko i na własny rachunek.

zarządca przymusowy

Zarządca przymusowy jest to zarządca nieruchomości lub zarządca przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym ustanowiony przez sąd w toku egzekucji sądowej z nieruchomości.

zaświadczenie o samodzielności lokalu

Zaświadczenie o samodzielności lokalu jest to dokument urzędowy który potwierdza, że dany lokal spełnia wymagania samodzielności lokalu który zawarte w ustawie o własności lokali.